perjantai 19. huhtikuuta 2024

Kesätyöntekijät

Kesä lähestyy, ja monilla yrityksillä on edessään päätös nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamisesta. Nuorten työntekijöiden palkkaamisesta on paljon hyötyjä sekä yritykselle että nuorelle itselleen. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme, miksi nuoren palkkaaminen kannattaa ja miten varmistaa onnistunut kokemus molemmille osapuolille.

Miksi palkata nuori työntekijä?

Nuoret tuovat usein mukanaan raikkaita ajatuksia ja innovatiivisia näkökulmia, jotka voivat auttaa yritystä kehittymään ja pysymään ajan hermolla.
He ovat usein myös joustavia ja valmiita oppimaan uusia asioita nopeasti. Nuori voi helposti sopeutua erilaisiin työtehtäviin ja olla innokas kehittämään omia taitojaan.
Nuori työntekijä voi olla yrityksen tulevaisuuden lupaus. Antamalla nuorelle mahdollisuus työskennellä yrityksessä jo varhaisessa vaiheessa, yritys voi luoda hyvän ja vahvan suhteen nuoreen ja mahdollisesti sitouttaa hänet pitkäaikaiseen työskentelyyn.

Miten varmistaa onnistunut kokemus nuorelle työntekijälle?

Huolehdi siitä, että nuori työntekijä saa kattavan perehdytyksen työtehtäviinsä, työympäristöön ja yrityksen toimintatapoihin. Selkeä perehdytys auttaa nuoria työntekijöitä tuntemaan olonsa turvalliseksi ja varmistaa, että he voivat suoriutua tehtävistään parhaalla mahdollisella tavalla.
Tarjoa nuorille työntekijöille tukea ja ohjausta tarvittaessa. Olipa kyseessä sitten uuden taidon oppiminen tai ongelmatilanteen ratkaiseminen, varmista, että nuoret työntekijät tietävät, mistä on saatavissa apua ja tukea, kun tarvetta ilmenee. 
Anna nuorille työntekijöille säännöllisesti palautetta heidän työsuorituksestaan ja kannusta heitä kehittymään. Positiivinen palaute ja kannustus voivat lisätä motivaatiota ja sitoutuneisuutta työhön.
Tarjoa nuorille työntekijöille mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa työssään. Esimerkiksi tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia tai antamalla heille lisää vastuuta voit auttaa heitä kehittymään ammatillisesti.
Nuoren työntekijän palkkaamisesta hyötyvät parhaimmillaan sekä nuori että yritys. Huolellinen perehdytys, tuki ja kannustus ovat avainasemassa, kun varmistetaan, että nuori työntekijä saa hyvän kokemuksen yrityksessä työskentelystä. Nykyisten ja tulevaisuuden ammattilaisten verkostoitumisesta voi olla tulevaisuudessa suuri hyöty. 
Täytyy muistaa myös, että kesätyö voi olla nuoren ensimmäinen kosketus työelämään. Jos nuorelle muodostuu siitä positiivinen kokemus, hänestä tulee todennäköisimmin hyvä työntekijä ammattiuran alkaessa ja hän suhtautuu työelämään ja -yhteisöihin myönteisesti. Kannattaa siis huomioida nuori ja hänen osaamisensa ja hyödyntää se tuoreus ja uudet ajatukset, joita hän tuo työyhteisöön. 

Muistettavaa lain ja työehtosopimuksen osalta

Muista myös, että samat lait ja työehtosopimukset koskevat niin kesätyöntekijää kuin muitakin työntekijöitä. Työehtosopimuksissa voi olla erillisiä kesätyöntekijöitä koskevia määräyksiä, joten on hyvä tarkistaa käytössä olevasta työehtosopimuksesta, mitä siellä sanotaan kesätyöntekijöistä tai harjoittelijoista.
Vinkkinä! Tuntinetti erittelee kätevästi työajasta mahdolliset iltatyön lisät. Työaikakirjanpito on nuorelle helppoa esimerkiksi kännykällä ja raportointi on kattavaa.
Antoisaa kesän odotusta!

maanantai 25. maaliskuuta 2024

Sukellus lomalaskennan saloihin

 Lomalaskenta on olennainen osa palkkahallintoa, mutta se voi olla painajaismaisen monimutkaista ja aikaa vievää. Osaavat palkkapalveluasiantuntijat yhdessä HR:n ja palkkahallinnon ohjelmistorobotiikan kanssa voivat onneksi huomattavasti edistää lomalaskennan virheettömyyttä ja samalla myös tehostaa palkkahallinnon prosesseja.

Lomalaskennassa tulee huomioida monia asioita, kuten lomaoikeus, loma-ajan palkka, lomarahat ja lomakorvaukset. Tarkka laskenta on elintärkeää, jotta työntekijöiden oikeudet toteutuvat ja kaikki menee lakien ja työehtosopimusten asettamien ehtojen mukaan. Palkanlaskijoiden on otettava huomioon erilaiset säännöt ja määräykset, joiden lähtökohtina ovat vuosilomalaki, työehtosopimukset ja työsopimukset. 

Työntekijöille maksetaan yleensä säännönmukaista palkkaa myös loman aikana, perustuen kertyneisiin lomapäiviin. Lomapäivien kertyminen riippuu puolestaan useista tekijöistä, kuten työsuhteen kesto ja työpäivien määrä kuukausitasolla. Jos työntekijä ei ole ehtinyt kerätä tarpeeksi lomapäiviä, hänelle maksetaan tehdystä työstä ansaittuun palkkaan suhteutettu prosenttiperusteinen lomakorvaus.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijöilleen lomapäivien kertymät ja ajankohdat, jolloin lomapäivät  suositellaan pidettäväksi. Työnantajan on noudatettava lomien sijoittelussa tasapuolisuutta ja otettava huomioon ne toiveet, joita henkilöstöllä on koskien lomien ajankohtaa. Työntekijöillä on oikeus pitää vuosilomansa yhtenä jaksona lomakauden aikana, mutta loman voi jakaa myös useampaan osaan, jos siitä sovitaan yhteisesti.

Onneksi Tuntinetti tarjoaa toimivan ratkaisun näihin lomalaskennan haasteisiin. Tuntinetin vuosilomalaskenta laskee nimittäin automaattisesti työntekijöiden ansaitsemat vuosilomat ja lomapalkkavaraukset ja helpottaa näin palkanlaskijoiden työtä merkittävästi. Sen avulla voit siis unohtaa vuosilomalaskennan stressin ja luottaa siihen, että automaattinen vuosilomalaskenta huolehtii kaikesta puolestasi.

Muista myös lomarahojen vaihto vapaaksi. Se on hyvä tapa tarjota työntekijöille lisää vapaa-aikaa ja joustavuutta arkeen. Kun työntekijät voivat vaihtaa osan lomarahastaan ylimääräiseksi vapaaksi, he saavat tervetullutta helpotusta kiireiseen työelämään.

Lomalaskenta voi olla haastavaa, mutta oikeilla työkaluilla ja osaavalla tiimillä se voi sujua hyvinkin vaivattomasti! Tuntinetin avulla voit tehostaa lomalaskentaprosessejasi ja varmistaa samalla, että työntekijöiden oikeudet toteutuvat asianmukaisesti.

Lomia odotellessa,

torstai 22. helmikuuta 2024

Mitä on työntekijäkokemus eli Employee Experience?

Työntekijäkokemus (Employee Experience, EX) on noussut ansaitusti keskiöön, kun organisaatiot pyrkivät luomaan houkuttelevan, motivoivan ja tuotteliaan työympäristön. Tämä ei ole vain trendi, vaan oikeastaan välttämättömyys, koska kilpailu osaavista työntekijöistä kiristyy ja työvoima odottaa työnantajaltaan enemmän kuin ennen. 

Tässä blogikirjoituksessa pohdimme syitä siihen, miksi työntekijäkokemus on niin tärkeä asia, ja miten voit rakentaa vahvan työntekijäkokemuksen organisaatiossasi.

Miksi työntekijäkokemus on ratkaiseva?

Työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan organisaation tehokkuuteen, sitoutumiseen ja maineeseen. Tyytyväiset työntekijät ovat tuottavampia, sitoutuneempia ja todennäköisemmin pysyvät organisaatiossa pitkään. Positiivinen työntekijäkokemus vaikuttaa myös suoraan asiakaskokemukseen, mikä puolestaan vaikuttaa liiketoiminnan tuloksiin.

Millä tavalla työnantaja voi rakentaa vahvan työntekijäkokemuksen? Tässä on kolme avaintekijää.

Johtajuus ja viestintä

Johtajien rooli on kriittinen työntekijäkokemuksen luomisessa. Johtajien on oltava näkyviä, heidän on kuunneltava työntekijöitä ja osoitettava aitoa kiinnostusta heidän hyvinvointiinsa. Selkeä viestintä organisaation tavoitteista ja arvoista auttaa luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Koulutus ja kehittäminen

Työntekijät haluavat jatkuvaa oppimista ja mahdollisuuksia kehittää taitojaan. Siksi organisaatioiden on panostettava koulutusohjelmiin, mentorointiin ja mahdollisuuksiin kehittyä uralla. Tällä tavoin työntekijät kokevat olevansa arvostettuja ja osa organisaation tulevaisuutta.

Työympäristö ja joustavuus

Fyysinen ja virtuaalinen työympäristö vaikuttavat suuresti työntekijäkokemukseen. Modernit, viihtyisät työtilat, teknologian tehokas käyttö ja joustavat työajat luovat positiivisen ympäristön, jossa työntekijät voivat menestyä.

Käytännön vinkit vahvan työntekijäkokemuksen luomiseksi

  • Kerää säännöllisesti palautetta työntekijöiltä ja reagoi siihen avoimesti.
  • Luo kattava koulutusohjelma, joka tukee sekä ammatillista että henkilökohtaista kehittymistä.
  • Tarjoa joustavia työaikoja ja etätyömahdollisuuksia.
  • Panosta johtamiskoulutukseen ja kehitä avoimen viestinnän kulttuuria.


perjantai 19. tammikuuta 2024

Tehokkuutta ja tasapainoa: automatisoitu työvuorosuunnittelu menestyksen tukena

 

Nykyajan liiketoimintaympäristössä, jossa kilpailu on kovaa ja odotukset ovat korkealla, on tärkeää löytää tapoja tehostaa työvoiman hallintaa. Yksi tehokas ratkaisu tähän on automatisoitu työvuorosuunnittelu, joka tarjoaa lukuisia etuja sekä yrityksille että niiden arvokkaille työntekijöille. Tässä blogipostauksessa tarkastelemme syvällisemmin sitä, kuinka automatisoitu työvuorosuunnittelu voi olla avain menestykseen.

Tehokkuus ja säästöt

Automatisoitu työvuorosuunnittelu vapauttaa aikaa ja resursseja, jotka voivat muuten kulua manuaaliseen suunnitteluun ja muihin säätöihin. Ohjelmistot, kuten Tuntinetti, voivat ottaa huomioon monimutkaisetkin tekijät, kuten työntekijöiden taidot, työvuorotoiveet, käytettävissä olevan työajan ja lakien asettamat rajoitukset. Tämä mahdollistaa tehokkaamman resurssien käytön ja auttaa vähentämään ylimääräisiä kustannuksia. Hyvällä järjestelmällä voit suunnitella työvuorot vaikka vuodeksi eteenpäin ja huomioida vain eteen tulevat muutostilanteet, kuten poissaolot ja lomat.

Työntekijöiden tyytyväisyys ja sitoutuminen

Automaattisesti luodut työvuorot voivat tuoda mukanaan läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta työntekijöiden keskuudessa. Järjestelmä pystyy jakamaan vuorot tasaisesti ja huomioimaan henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet. Kun vuorot on helppo suunnitella ja ne ovat näkyvissä työntekijöille, läpinäkyvyys kasvaa. Tämä taas johtaa tyytyväisiin työntekijöihin, jotka voivat paremmin hallita työ- ja vapaa-aikaansa. Tyytyväiset työntekijät puolestaan ovat sitoutuneempia ja tuottavampia.

Vähemmän virheitä, enemmän joustavuutta

Manuaalinen työvuorosuunnittelu voi altistaa inhimillisille virheille, kuten virheellisille laskuille tai epätarkoituksenmukaisille vuorotoiveille. Excel-kaavaan pujahtaneella virheellä voi olla isoja seurauksia, kun esimerkiksi lasketaan erilaisia lisiä. Automatisoitu järjestelmä vähentää näitä riskejä merkittävästi ja varmistaa, että työvuorot täyttävät sekä yrityksen että työntekijöiden tarpeet. Lisäksi automatisoidut järjestelmät mahdollistavat nopeat muutokset tarvittaessa, mikä tuo joustavuutta liiketoimintaan. 

Ennustettavuus ja raportointi

Automaattiset työvuorosuunnittelujärjestelmät voivat tuottaa monipuolisia raportteja ja analyysejä, jotka auttavat yrityksiä ymmärtämään paremmin työvoimansa käyttöä. Tämä ennustettavuus mahdollistaa pitkän aikavälin suunnittelun ja auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä tulevaisuutta varten.

Työelämän tasapaino

Työntekijöiden hyvinvoinnilla on suora vaikutus yrityksen menestykseen. Automaattinen työvuorosuunnittelu voi auttaa tasapainottamaan työ- ja vapaa-aikaa, mikä puolestaan ​​johtaa tyytyväisiin, motivoituneisiin ja terveisiin työntekijöihin. Tämä voi olla kilpailuetu yrityksille, jotka pyrkivät houkuttelemaan ja pitämään kiinni parhaista osaajista.

Yhteenvetona automatisoitu työvuorosuunnittelu on investointi, joka voi tuoda mittavia etuja sekä yrityksille että niiden työntekijöille. Tehokkuuden lisääntyminen, työntekijöiden tyytyväisyys, virheiden vähentyminen ja joustavuuden lisääminen ovat vain muutamia niistä monista hyödyistä, jotka voivat edistää organisaation pitkäaikaista menestystä. 


perjantai 22. joulukuuta 2023

Onnea uudelle vuodelle 2024!


Tämän vuoden viimeisten päivien kajastaessa horisontissa on aika sulkea tämän vuoden luku ja kääntää katse kohti tulevaa vuotta. Vuosi 2023 on ollut monin tavoin tapahtumarikas, ja me Tuntinetissä olemme olleet innokkaina mukana tässä matkassa!

Kuluneen vuoden aikana olemme tehneet paljon työtä uusien rajapintojen parissa, rikastuttaneet järjestelmäämme uusilla lisäominaisuuksilla, sekä päivittäneet työehtosopimuksia ja vuosilomaehtoja.

Olemme järjestäneet lukuisia webinaareja ja koulutuksia sekä tiivistäneet yhteistyötä eri tilitoimistojen kanssa. Kaiken tämän keskiössä on ollut pyrkimyksemme palvella teitä, arvoisia asiakkaitamme.

Haluamme sydämellisesti kiittää jokaista asiakastamme ja yhteistyökumppaniamme antoisasta vuodesta. Yhteistyönne on meille kunnia-asia, ja olemme kiitollisia siitä, että olette valinneet meidät matkakumppaneiksenne. 

Olemme täällä teitä varten, ja tulemme jatkamaan työtämme tarjotaksemme teille entistäkin parempia ratkaisuja ja palveluita.

Näin uuden vuoden kynnyksellä haluamme lähettää teille lämpimät terveiset ja onnentoivotukset. Olkoon vuosi 2024 täynnä iloa, menestystä ja uusia mahdollisuuksia. Yhdessä voimme tehdä siitä vuoden, joka jää mieleen positiivisena käännekohtana.

Kiitos, että olette olleet mukana kanssamme vuonna 2023. 

Onnellista ja menestyksekästä uutta vuotta 2024!

maanantai 18. joulukuuta 2023

Palkanlaskennan taikaa: Joulunpyhät työelämässä

 

Joulunpyhät tuovat mukanaan iloa, yhdessäoloa ja odotettuja hetkiä levon äärellä. Työelämässä tämä aika merkitsee kuitenkin pientä pohdintaa palkanlaskennan parissa. Miten käsitellä arkipyhiä, ja miten varmistaa, että palkanlaskenta sujuu jouhevasti joulunpyhien aikaan?

Arkipyhät ovat usein päiviä, jolloin työntekijät ovat ansainneet lepoa ja rentoutumista. Palkanlaskennassa on tärkeää ottaa huomioon nämä vapaapäivät ja varmistaa, että työntekijät saavat oikean palkan myös arkipyhien osalta. Monissa maissa työntekijöillä voi olla oikeus ylimääräiseen korvaukseen arkipyhinä tehdystä työstä. Myös Suomessa tämä sisältyy joihinkin työehtosopimuksiin. 

Joulunaika tuo mukanaan useita arkipyhiä, ja tämä saattaa vaikuttaa myös palkanmaksun aikatauluun. On tärkeää varmistaa, että palkat maksetaan ajallaan ja huomioidaan mahdolliset muutokset normaaliin palkanmaksurytmiin. Työntekijöiden odotukset ja tarpeet kannattaa ottaa huomioon, kun viestitään palkanmaksun aikataulusta.

Joulunpyhät voivat tuoda mukanaan myös poikkeuksellisia työaikoja ja joustoja. Joillakin yrityksillä on mahdollisuus tarjota työntekijöilleen joustavia työaikoja tai etätyömahdollisuuksia joulunpyhien aikaan. Palkanlaskennan näkökulmasta on tärkeää pitää kirjaa kaikista mahdollisista muutoksista työaikoihin ja palkanmaksuun liittyen.

Joulunpyhät voivat vaikuttaa myös lomarahaan ja mahdollisiin lisäetuuksiin, joita työntekijät odottavat. On tärkeää varmistaa, että lomarahat ja muut lisäedut lasketaan oikein myös arkipyhinä tehdystä työstä. Tämä voi vaatia tarkempaa seurantaa ja sisäistä viestintää työntekijöille. 

Joulunpyhien aiheuttamat palkanlaskennan lisähaasteet voivat tuntua monimutkaisilta, mutta useat modernit palkanlaskentajärjestelmät, kuten Tuntinetti, tarjoavat tähän automatisoituja ratkaisuja. Hyödyntämällä palkanlaskennan automaatiota voidaan varmistaa tarkkuus ja tehokkuus myös kiireisimpinä aikoina.

Joulunpyhät ovat rentoutumisen ja yhdessäolon aikaa, ja oikeanlainen palkanlaskenta voi auttaa varmistamaan, että kaikki voivat nauttia rauhallisista hetkistä ja ansaitusta levosta. 

Toivotamme kaikille iloista joulun odotusta ja sujuvaa palkanlaskentaa!maanantai 27. marraskuuta 2023

Tietoinen (työ)hyvinvointi harmauden keskellä

 

Marraskuu tuo mukanaan pimeämmät päivät, sateet, ja kasvavan kylmyyden, mikä vaikuttaa työntekijöiden mielialaan ja energiatasoihin, joillakin voimakkaastikin, toisilla vähemmän. Työpaikan työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen voi olla erityisen tärkeää tällaisina aikoina. Tässä blogikirjoituksessa jaamme vinkkejä ja käytännön neuvoja siitä, miten voit panostaa työhyvinvointiin marraskuussa.


Valoa harmauden keskelle


Valaise työympäristöä, niin valaiset samalla mielialaasi. Pimeät päivät voivat vaikuttaa mielialaan. Käytä tehokasta valaistusta työpaikalla, ja harkitse luonnonvalon aallonpituuksia käyttävien lamppujen käyttöä. Myös viherkasvit voivat tuoda piristystä toimistolle edellyttäen, että niistä muistetaan pitää huolta. Joissakin yrityksissä on käytössä kokonainen viherseinä.


Tauota työpäivääsi


Säännölliset tauot ja liikunta tuovat uutta virtaa työpäivän keskellä. Kannusta työntekijöitä pitämään lyhyitä taukoja päivän aikana. Taukojen aikana he voivat venytellä, kävellä lyhyen lenkin tai tehdä hengitysharjoituksia pitääkseen mielen ja kehon virkeänä. Jo muutama jumppaliike toimistotuolissa tehtynä parantaa verenkiertoa ja virkistää väsyneitä hartioita.


Teemakuukausi


Miten olisi marraskuulle oma teema?  Voitte luoda marraskuulle teeman, kuten "Hyvinvointi ja kiitollisuus" tai jokin muu teille sopiva myönteinen teema. Järjestä tiimipalavereja tai aktiviteetteja, jotka liittyvät teemaan ja auttavat työntekijöitä tuntemaan itsensä arvostetuiksi.


Sää on asennekysymys


Kun on sopiva ulkovaatetus, sää on (lähes) asennekysymys. Muistuta työntekijöitä varautumaan sateiseen, liukkaaseen ja kylmään säähän. Suosittele heitä pitämään sateenvarjoja, valitsemaan jäisille kaduille sopivat jalkineet ja pukeutumaan lämpimästi, jotta he voivat tuntea olonsa mukavaksi myös huonoissa sääolosuhteissa.


Liikuntaa päivän keskelle


Voiko työpäivän katkaista liikunnalla? Voit harkita järjestävän liikuntatunteja tai joogatunteja työpaikalla. Liikunta voi auttaa parantamaan fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Harkitse myös ohjattujen keppijumppatuokioiden järjestämistä vaikka kerran viikossa.


Välipalat


Tarjoa terveellisiä välipaloja, kuten hedelmiä ja pähkinöitä, työpaikalla. Ne voivat auttaa ylläpitämään energiatasoja ja vähentämään makeannälkää. Karkkiautomaatti on nopea, mutta lyhytvaikutteinen apu nuutuneisuuteen. Vitamiinipitoiset hedelmät pitävät porukkasi virkeämpänä.


Vuorovaikutus työyhteisössä


Kannusta vuorovaikutukseen! Luo uusia mahdollisuuksia työntekijöiden väliselle vuorovaikutukselle ja sosiaalisille aktiviteeteille, kuten lounasretkiä tai kahvitaukoja yhdessä. Piristäisikö vaikka käynti taidemuseossa tai joku joukkuepeli tunnelmaa näin marraskuussakin? 


Henkilöstökyselyistä hyödyllistä lisätetoa


Henkilöstökyselyt ja palautteet antavat hyvää lisätietoa työpaikalla. Kerää säännöllisesti työntekijöiltä palautetta työhyvinvoinnista ja tee tarvittavat muutokset niiden perusteella. Osoita, että kuuntelet työntekijöitä ja pidät heidän hyvinvointiaan tärkeänä. 


Marraskuussa työhyvinvoinnin tukeminen on erityisen merkityksellistä, kun sääolosuhteet voivat vaikuttaa negatiivisesti mielialaan. Panostamalla työpaikan työhyvinvointiin voit auttaa työntekijöitä jaksamaan paremmin ja säilyttämään positiivisen asenteensa myös marraskuun harmaudessa. Yhteistyössä voimme tehdä tästä marraskuusta energisen ja motivoivan kuukauden.


Työniloa marraskuun päiviin!