keskiviikko 27. heinäkuuta 2022

Tunti tunnista, vaiko sittenkin korotettuna?

 

Niin, miten tämä nyt menikään? Työnantajan on hyvä tuntea ylityön määritelmän lisäksi myös monelle vieraampi lisätyön määritelmä ja se, mikä ero niillä on. Tiedätkö sinä, miten ylityötä ja lisätyötä seurataan? Entä voiko samoja asioita soveltaa sekä täysi-ikäisiin työntekijöihin että alle 18-vuotiaisiin?

Otimme pykälät syyniin ja kokosimme tähän artikkeliin hieman tietoa siitä, millä ehdoilla työnantaja voi teettää yli- ja lisätyötä työntekijöillään, millaista korvausta niistä täytyy maksaa ja miten työntekijän oikeudet ja ikä tulevat huomioiduiksi.

Yleinen ohjenuora on, että ylityöksi lasketaan se tehdyn tuntimäärän osa, joka ylittää työaikalaissa tarkoitetun säännöllisen työajan enimmäismäärän. Ero ylityön ja lisätyön välillä syntyy siis siitä, tehdäänkö työ säännöllisen työajan puitteissa vai ei.

Ylityö on säännöllisen työajan lisäksi tehtyä työtä. Lisätyötä taas on sovitun työajan ylittävä työ, joka kuitenkin on edelleen lainmukaisen säännöllisen työajan sisällä. Sekä lisätyötä että ylityötä tehtäessä tarvitaan työnantajan aloite ja työntekijän suostumus. Molemmissa tapauksissa myös työntekijän lepoajoista täytyy huolehtia työaikalain asettamien vaatimusten mukaan.

Mitä on lisätyö?

Lisätyötä on työ, jota tehdään työnantajan aloitteesta ja sovitun työajan lisäksi, mutta joka ei kuitenkaan ylitä laissa säädettyä säännöllistä työaikaa. Kuten tiedämme, lakisääteistä säännöllistä työaikaa lyhyempi työaika voi perustua joko työnantajan ja työntekijän tekemään keskinäiseen työsopimukseen tai työehtosopimukseen.

Esimerkki lisätyön laskennasta

Jos työntekijä on osa-aikainen ja hänen kanssaan on sovittu säännölliseksi työajaksi kuusi tuntia päivässä, mutta työnantaja ja työntekijä sopivatkin, että työntekijä tekee kahdeksan tunnin työpäivän, lisätyöksi lasketaan sovitun työajan ja tehdyn työn erotus eli kaksi tuntia.

Lisätyön tekemisestä voidaan sopia erikseen työsopimuksessa, ylityön tekemisestä ei. Jos  lisätyöstä ei ole työsopimuksessa erikseen sovittu, tulee myös lisätyön tekemiseen saada aina työntekijän suostumus. 

On hyvä huomata, että nuori työntekijä eli 15–18-vuotias ei saa tehdä töitä yli yhdeksää tuntia vuorokaudessa tai 48:aa tuntia viikossa. Työehtosopimuksissa on voitu erikseen sopia lyhyemmistä työajoista, jo työntekijä on alaikäinen. Jos nuori työntekijä on oppisopimuskoulutuksessa, opiskelijan koulutukseen kuluva aika ja työaika lasketaan yhteen. Niiden summa ei saa ylittää kahdeksaa tuntia vuorokaudessa tai 40:ää tuntia viikossa.

Lisätyöstä maksettava korvaus

Työaikalain mukaan lisätyöstä kuuluu aina maksaa vähintään sama palkka kuin säännölliseltä työajalta. Siitä maksettava korvaus on mahdollista myös vaihtaa vastaavaan vapaa-aikaan joko osittain tai kokonaan.

Lisätyön korvaamisesta vapaana löytyy poikkeavia määräyksiä eri työehtosopimuksissa, joten nämä kannattaa tarkistaa työehtosopimukselta varmuuden vuoksi. 

Mitä on ylityö?

Jos työ ylittää työaikalaissa tarkoitetun säännöllisen työajan enimmäismäärän, se lasketaan ylityöksi. Säännöllisen työajan ylittävä työ on ylityötä kuitenkin vain silloin,kun sitä tehdään työnantajan aloitteesta ja työnantajan hyväksynnällä.

Ylityön teettäminen edellyttää aina myös työntekijän suostumuksen, joka annetaan joka kerta tapauskohtaisesti. Työnantaja ei siis voi edellyttää työntekijöitä tekemään ylityötä jatkuvasti. Myöskään työntekijä ei voi työsopimuksella sitoutua tekemään ylityötä aina tarvittaessa.

Ylityön käsittely

Ylityö jaetaan vuorokautiseen ja viikoittaiseen ylityöhön. Vuorokautista ylityötä on se työaika, joka ylittää työaikalaissa säädetyn vuorokautisen säännöllisen enimmäistyöajan. Vastaavasti viikoittaisesta ylityöstä puhutaan, kun työaika ylittää niin ikään laissa säädetyn viikoittaisen säännöllisen enimmäistyöajan. 

Esimerkki ylityön laskennasta

Oletetaan, että työntekijä on työskennellyt arkena ma - pe 8 tuntia päivässä eli yhteensä 40 tuntia viikossa, ja työskentelee sen lisäksi vielä 10 tuntia lauantaina. Tästä tuntimäärästä ensimmäiset 8 tuntia on viikoittaista ylityötä ja sitä seuraavat kaksi tuntia ovat vuorokautista ylityötä. Vuorokautista ylityötä ei siis lasketa mukaan viikoittaiseen ylityöhön.

Ylityön määrä ja seuranta

Lain mukaan ylityötä saa teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana. Tämän toteutumista voit kätevästi seurata Tuntinetin perusominaisuuksiin sisältyvästä seurannasta, jonka löydät Palkanlaskennan työaikaraportit - näkymästä:

Tarkistathan myös työehtosopimukset, koska niissä voi olla laista poikkeavia määräyksiä. 

Yhden kalenterivuoden aikana ylityötä saa teettää maksimissaan yhteensä enintään 250 tuntia. Nuorilla 15-18-vuotiailla työntekijöillä ylityön maksimimäärä on 80 tuntia vuodessa.

Jos ylityön enimmäismäärä täyttyy, voidaan tarvittaessa tehdä paikallinen sopimus lisäylityöstä. Lisäylityön enimmäismäärä on 80 tuntia kalenterivuodessa ja sopimus lisäylityön tekemisestä kannattaa tehdä kirjallisesti.

Ylityöstä maksettava korvaus

Ylitöistä maksetaan erillistä korvausta, jonka suuruus määritellään työaikalaissa. Myös työehtosopimuksessa määritellään usein tarkennuksia korvauksiin, joten tämäkin on hyvä tarkistaa työehtosopimukselta.

Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahden ensimmäisen tunnin osalta 50 prosentilla korotettua palkkaa, ja kaksi tuntia ylittävältä osalta palkka maksetaan 100 prosentilla korotettuna. 

Viikoittaisesta ylityöstä puolestaan maksetaan työaikalain mukaan 50 prosentilla korotettua palkkaa. Usein työehtosopimuksessa on viikkoylityön korvaus kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosenttia korotettua palkkaa ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettua palkkaa. Jaksottaisesta ylityöstä maksetaan korvaus, kun jaksottainen työ ylittyy.

Tuntinetissä ylitöiden käsittely tapahtuu automaattisesti työntekijän työaikakirjauksista, kunhan ylityömääräys on asianmukaisesti annettu.