perjantai 19. huhtikuuta 2024

Kesätyöntekijät

Kesä lähestyy, ja monilla yrityksillä on edessään päätös nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamisesta. Nuorten työntekijöiden palkkaamisesta on paljon hyötyjä sekä yritykselle että nuorelle itselleen. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme, miksi nuoren palkkaaminen kannattaa ja miten varmistaa onnistunut kokemus molemmille osapuolille.

Miksi palkata nuori työntekijä?

Nuoret tuovat usein mukanaan raikkaita ajatuksia ja innovatiivisia näkökulmia, jotka voivat auttaa yritystä kehittymään ja pysymään ajan hermolla.
He ovat usein myös joustavia ja valmiita oppimaan uusia asioita nopeasti. Nuori voi helposti sopeutua erilaisiin työtehtäviin ja olla innokas kehittämään omia taitojaan.
Nuori työntekijä voi olla yrityksen tulevaisuuden lupaus. Antamalla nuorelle mahdollisuus työskennellä yrityksessä jo varhaisessa vaiheessa, yritys voi luoda hyvän ja vahvan suhteen nuoreen ja mahdollisesti sitouttaa hänet pitkäaikaiseen työskentelyyn.

Miten varmistaa onnistunut kokemus nuorelle työntekijälle?

Huolehdi siitä, että nuori työntekijä saa kattavan perehdytyksen työtehtäviinsä, työympäristöön ja yrityksen toimintatapoihin. Selkeä perehdytys auttaa nuoria työntekijöitä tuntemaan olonsa turvalliseksi ja varmistaa, että he voivat suoriutua tehtävistään parhaalla mahdollisella tavalla.
Tarjoa nuorille työntekijöille tukea ja ohjausta tarvittaessa. Olipa kyseessä sitten uuden taidon oppiminen tai ongelmatilanteen ratkaiseminen, varmista, että nuoret työntekijät tietävät, mistä on saatavissa apua ja tukea, kun tarvetta ilmenee. 
Anna nuorille työntekijöille säännöllisesti palautetta heidän työsuorituksestaan ja kannusta heitä kehittymään. Positiivinen palaute ja kannustus voivat lisätä motivaatiota ja sitoutuneisuutta työhön.
Tarjoa nuorille työntekijöille mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa työssään. Esimerkiksi tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia tai antamalla heille lisää vastuuta voit auttaa heitä kehittymään ammatillisesti.
Nuoren työntekijän palkkaamisesta hyötyvät parhaimmillaan sekä nuori että yritys. Huolellinen perehdytys, tuki ja kannustus ovat avainasemassa, kun varmistetaan, että nuori työntekijä saa hyvän kokemuksen yrityksessä työskentelystä. Nykyisten ja tulevaisuuden ammattilaisten verkostoitumisesta voi olla tulevaisuudessa suuri hyöty. 
Täytyy muistaa myös, että kesätyö voi olla nuoren ensimmäinen kosketus työelämään. Jos nuorelle muodostuu siitä positiivinen kokemus, hänestä tulee todennäköisimmin hyvä työntekijä ammattiuran alkaessa ja hän suhtautuu työelämään ja -yhteisöihin myönteisesti. Kannattaa siis huomioida nuori ja hänen osaamisensa ja hyödyntää se tuoreus ja uudet ajatukset, joita hän tuo työyhteisöön. 

Muistettavaa lain ja työehtosopimuksen osalta

Muista myös, että samat lait ja työehtosopimukset koskevat niin kesätyöntekijää kuin muitakin työntekijöitä. Työehtosopimuksissa voi olla erillisiä kesätyöntekijöitä koskevia määräyksiä, joten on hyvä tarkistaa käytössä olevasta työehtosopimuksesta, mitä siellä sanotaan kesätyöntekijöistä tai harjoittelijoista.
Vinkkinä! Tuntinetti erittelee kätevästi työajasta mahdolliset iltatyön lisät. Työaikakirjanpito on nuorelle helppoa esimerkiksi kännykällä ja raportointi on kattavaa.
Antoisaa kesän odotusta!

maanantai 25. maaliskuuta 2024

Sukellus lomalaskennan saloihin

 Lomalaskenta on olennainen osa palkkahallintoa, mutta se voi olla painajaismaisen monimutkaista ja aikaa vievää. Osaavat palkkapalveluasiantuntijat yhdessä HR:n ja palkkahallinnon ohjelmistorobotiikan kanssa voivat onneksi huomattavasti edistää lomalaskennan virheettömyyttä ja samalla myös tehostaa palkkahallinnon prosesseja.

Lomalaskennassa tulee huomioida monia asioita, kuten lomaoikeus, loma-ajan palkka, lomarahat ja lomakorvaukset. Tarkka laskenta on elintärkeää, jotta työntekijöiden oikeudet toteutuvat ja kaikki menee lakien ja työehtosopimusten asettamien ehtojen mukaan. Palkanlaskijoiden on otettava huomioon erilaiset säännöt ja määräykset, joiden lähtökohtina ovat vuosilomalaki, työehtosopimukset ja työsopimukset. 

Työntekijöille maksetaan yleensä säännönmukaista palkkaa myös loman aikana, perustuen kertyneisiin lomapäiviin. Lomapäivien kertyminen riippuu puolestaan useista tekijöistä, kuten työsuhteen kesto ja työpäivien määrä kuukausitasolla. Jos työntekijä ei ole ehtinyt kerätä tarpeeksi lomapäiviä, hänelle maksetaan tehdystä työstä ansaittuun palkkaan suhteutettu prosenttiperusteinen lomakorvaus.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijöilleen lomapäivien kertymät ja ajankohdat, jolloin lomapäivät  suositellaan pidettäväksi. Työnantajan on noudatettava lomien sijoittelussa tasapuolisuutta ja otettava huomioon ne toiveet, joita henkilöstöllä on koskien lomien ajankohtaa. Työntekijöillä on oikeus pitää vuosilomansa yhtenä jaksona lomakauden aikana, mutta loman voi jakaa myös useampaan osaan, jos siitä sovitaan yhteisesti.

Onneksi Tuntinetti tarjoaa toimivan ratkaisun näihin lomalaskennan haasteisiin. Tuntinetin vuosilomalaskenta laskee nimittäin automaattisesti työntekijöiden ansaitsemat vuosilomat ja lomapalkkavaraukset ja helpottaa näin palkanlaskijoiden työtä merkittävästi. Sen avulla voit siis unohtaa vuosilomalaskennan stressin ja luottaa siihen, että automaattinen vuosilomalaskenta huolehtii kaikesta puolestasi.

Muista myös lomarahojen vaihto vapaaksi. Se on hyvä tapa tarjota työntekijöille lisää vapaa-aikaa ja joustavuutta arkeen. Kun työntekijät voivat vaihtaa osan lomarahastaan ylimääräiseksi vapaaksi, he saavat tervetullutta helpotusta kiireiseen työelämään.

Lomalaskenta voi olla haastavaa, mutta oikeilla työkaluilla ja osaavalla tiimillä se voi sujua hyvinkin vaivattomasti! Tuntinetin avulla voit tehostaa lomalaskentaprosessejasi ja varmistaa samalla, että työntekijöiden oikeudet toteutuvat asianmukaisesti.

Lomia odotellessa,

torstai 22. helmikuuta 2024

Mitä on työntekijäkokemus eli Employee Experience?

Työntekijäkokemus (Employee Experience, EX) on noussut ansaitusti keskiöön, kun organisaatiot pyrkivät luomaan houkuttelevan, motivoivan ja tuotteliaan työympäristön. Tämä ei ole vain trendi, vaan oikeastaan välttämättömyys, koska kilpailu osaavista työntekijöistä kiristyy ja työvoima odottaa työnantajaltaan enemmän kuin ennen. 

Tässä blogikirjoituksessa pohdimme syitä siihen, miksi työntekijäkokemus on niin tärkeä asia, ja miten voit rakentaa vahvan työntekijäkokemuksen organisaatiossasi.

Miksi työntekijäkokemus on ratkaiseva?

Työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan organisaation tehokkuuteen, sitoutumiseen ja maineeseen. Tyytyväiset työntekijät ovat tuottavampia, sitoutuneempia ja todennäköisemmin pysyvät organisaatiossa pitkään. Positiivinen työntekijäkokemus vaikuttaa myös suoraan asiakaskokemukseen, mikä puolestaan vaikuttaa liiketoiminnan tuloksiin.

Millä tavalla työnantaja voi rakentaa vahvan työntekijäkokemuksen? Tässä on kolme avaintekijää.

Johtajuus ja viestintä

Johtajien rooli on kriittinen työntekijäkokemuksen luomisessa. Johtajien on oltava näkyviä, heidän on kuunneltava työntekijöitä ja osoitettava aitoa kiinnostusta heidän hyvinvointiinsa. Selkeä viestintä organisaation tavoitteista ja arvoista auttaa luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Koulutus ja kehittäminen

Työntekijät haluavat jatkuvaa oppimista ja mahdollisuuksia kehittää taitojaan. Siksi organisaatioiden on panostettava koulutusohjelmiin, mentorointiin ja mahdollisuuksiin kehittyä uralla. Tällä tavoin työntekijät kokevat olevansa arvostettuja ja osa organisaation tulevaisuutta.

Työympäristö ja joustavuus

Fyysinen ja virtuaalinen työympäristö vaikuttavat suuresti työntekijäkokemukseen. Modernit, viihtyisät työtilat, teknologian tehokas käyttö ja joustavat työajat luovat positiivisen ympäristön, jossa työntekijät voivat menestyä.

Käytännön vinkit vahvan työntekijäkokemuksen luomiseksi

  • Kerää säännöllisesti palautetta työntekijöiltä ja reagoi siihen avoimesti.
  • Luo kattava koulutusohjelma, joka tukee sekä ammatillista että henkilökohtaista kehittymistä.
  • Tarjoa joustavia työaikoja ja etätyömahdollisuuksia.
  • Panosta johtamiskoulutukseen ja kehitä avoimen viestinnän kulttuuria.


perjantai 19. tammikuuta 2024

Tehokkuutta ja tasapainoa: automatisoitu työvuorosuunnittelu menestyksen tukena

 

Nykyajan liiketoimintaympäristössä, jossa kilpailu on kovaa ja odotukset ovat korkealla, on tärkeää löytää tapoja tehostaa työvoiman hallintaa. Yksi tehokas ratkaisu tähän on automatisoitu työvuorosuunnittelu, joka tarjoaa lukuisia etuja sekä yrityksille että niiden arvokkaille työntekijöille. Tässä blogipostauksessa tarkastelemme syvällisemmin sitä, kuinka automatisoitu työvuorosuunnittelu voi olla avain menestykseen.

Tehokkuus ja säästöt

Automatisoitu työvuorosuunnittelu vapauttaa aikaa ja resursseja, jotka voivat muuten kulua manuaaliseen suunnitteluun ja muihin säätöihin. Ohjelmistot, kuten Tuntinetti, voivat ottaa huomioon monimutkaisetkin tekijät, kuten työntekijöiden taidot, työvuorotoiveet, käytettävissä olevan työajan ja lakien asettamat rajoitukset. Tämä mahdollistaa tehokkaamman resurssien käytön ja auttaa vähentämään ylimääräisiä kustannuksia. Hyvällä järjestelmällä voit suunnitella työvuorot vaikka vuodeksi eteenpäin ja huomioida vain eteen tulevat muutostilanteet, kuten poissaolot ja lomat.

Työntekijöiden tyytyväisyys ja sitoutuminen

Automaattisesti luodut työvuorot voivat tuoda mukanaan läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta työntekijöiden keskuudessa. Järjestelmä pystyy jakamaan vuorot tasaisesti ja huomioimaan henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet. Kun vuorot on helppo suunnitella ja ne ovat näkyvissä työntekijöille, läpinäkyvyys kasvaa. Tämä taas johtaa tyytyväisiin työntekijöihin, jotka voivat paremmin hallita työ- ja vapaa-aikaansa. Tyytyväiset työntekijät puolestaan ovat sitoutuneempia ja tuottavampia.

Vähemmän virheitä, enemmän joustavuutta

Manuaalinen työvuorosuunnittelu voi altistaa inhimillisille virheille, kuten virheellisille laskuille tai epätarkoituksenmukaisille vuorotoiveille. Excel-kaavaan pujahtaneella virheellä voi olla isoja seurauksia, kun esimerkiksi lasketaan erilaisia lisiä. Automatisoitu järjestelmä vähentää näitä riskejä merkittävästi ja varmistaa, että työvuorot täyttävät sekä yrityksen että työntekijöiden tarpeet. Lisäksi automatisoidut järjestelmät mahdollistavat nopeat muutokset tarvittaessa, mikä tuo joustavuutta liiketoimintaan. 

Ennustettavuus ja raportointi

Automaattiset työvuorosuunnittelujärjestelmät voivat tuottaa monipuolisia raportteja ja analyysejä, jotka auttavat yrityksiä ymmärtämään paremmin työvoimansa käyttöä. Tämä ennustettavuus mahdollistaa pitkän aikavälin suunnittelun ja auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä tulevaisuutta varten.

Työelämän tasapaino

Työntekijöiden hyvinvoinnilla on suora vaikutus yrityksen menestykseen. Automaattinen työvuorosuunnittelu voi auttaa tasapainottamaan työ- ja vapaa-aikaa, mikä puolestaan ​​johtaa tyytyväisiin, motivoituneisiin ja terveisiin työntekijöihin. Tämä voi olla kilpailuetu yrityksille, jotka pyrkivät houkuttelemaan ja pitämään kiinni parhaista osaajista.

Yhteenvetona automatisoitu työvuorosuunnittelu on investointi, joka voi tuoda mittavia etuja sekä yrityksille että niiden työntekijöille. Tehokkuuden lisääntyminen, työntekijöiden tyytyväisyys, virheiden vähentyminen ja joustavuuden lisääminen ovat vain muutamia niistä monista hyödyistä, jotka voivat edistää organisaation pitkäaikaista menestystä.